Čl. I. - Úvodní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky vydává Schanova s.r.o., se sídlem Písečná 10, Třebívlice - 411 15, IČ: 24256960, DIČ: CZ24256960 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197491.

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi společností Schanova s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jako "kupní smlouva"). Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek na konferenci 8. ročník České investiční konference pořádanou společností Schanova s.r.o., která se koná ve dnech 13. a 14. listopadu 2023 offline a online (dále jako "Konference").

3. Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti společnosti Schanova s.r.o. jako prodávajícího a třetích osob jako kupujících při prodeji vstupenek na Konferenci.


Čl. II. - Výhrada autorských práv a odpovědnosti za škodu

1. Veškeré konferenční a propagační materiály a příspěvky, které budou prezentovány na Konferenci, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "autorský zákon"). Zakazuje se jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu společnosti Schanova s.r.o..

2. Kupující bere na vědomí, že veškeré příspěvky a informace jednotlivých účastníků Konference nemusí vyjadřovat názor ani doporučení společnosti Schanova s.r.o. jako pořadatele Konference.

3. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci vyjadřují pouze jejich osobní názory na danou otázku, a že případné přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je výhradně na jejich riziko a odpovědnost. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci ani společnost Schanova s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za jejich věcnou správnost a žádným způsobem neodpovídají třetím osobám za případnou škodu, která by snad mohla vzniknout v souvislosti s využitím informací prezentovaných na Konferenci. Prezentované informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, které jsou předmětem jejich příspěvků.


Čl. III. - Předmět koupě


1. Předmětem kupní smlouvy je koupě vstupenky na offline Českou investiční konferenci 13. listopadu 2023, a/nebo online webináře probíhající 14. listopadu 2023, a to prostřednictvím webové stránky www.ceskainvesticnikonference.cz.

2. Kupující zvolí při nákupu vstupenky na konferenci jednu ze tří variant vstupenky: early bird (zvýhodněná vstupenka na první den konference, 13. listopadu 2023, při platbě do 20. září 2023), standardní (vstupenka na první den konference, 13. listopadu 2022, při platbě od 21. září 2023) a workshop (vstupné na jeden workshop, který proběhne druhý den konference, 14. listopadu 2023).

3. V ceně vstupenky early bird je celodenní účast na Konferenci dne 13. listopadu 2023, konferenční a propagační materiály, catering.

4. V ceně standardní vstupenky je celodenní účast na Konferenci dne 13. listopadu 2023, konferenční a propagační materiály, catering.

5. V ceně workshop vstupenky je 90 minutový workshop 14. listopadu 2023, konferenční a propagační materiály.


Čl. IV. - Realizace objednávky


1. Kupující uzavřením kupní smlouvy na Konferenci prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se Konference zveřejněnými na webové stránce www.ceskainvesticnikonference.cz.

2. Kupující objednává vstupenku dle své volby vyplněním elektronického formuláře objednávky na webové stránce www.ceskainvesticnikonference.cz.3. Kupující je povinen objednávku vyplnit pravdivě a úplně a před jejím odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit.

4. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného Schanova s.r.o. kupujícímu. Potvrzení bude kupujícímu zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce.

5. Doručením potvrzení objednávky Schanova s.r.o. kupujícímu je kupní smlouva uzavřena a stává se pro Schanova s.r.o. i kupujícího právně závaznou. Kupujícímu a Schanova s.r.o. vznikají na základě kupní smlouvy vzájemná práva a povinnosti.

6. Schanova s.r.o. se zavazuje na základě kupní smlouvy zaslat kupujícímu odpovídající druh a počet vstupenek na Konferenci, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující se uzavřením kupní smlouvy zavazuje uhradit kupní cenu nejpozději do 14 dní od registrace na Konferenci.

7. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si důkladně přečetl tyto smluvní podmínky a že je bezvýhradně akceptuje a přijímá.

8. Schanova s.r.o. upozorňuje, že zakoupené vstupenky na Konferenci nelze vrátit. Tímto ustanovením není dotčen článek VI. těchto obchodních podmínek.

9. Uhrazená faktura slouží jako vstupenka na konferenci. Touto vstupenkou se klient prokáže u vstupu na konferenci.


Čl. V. - Kupní cena a platební podmínky


1. Kupní ceny jednotlivých druhů vstupenek na Konferenci jsou uvedeny v objednávkovém formuláři na webové stránce www.ceskainvesticnikonference.cz, a to vždy u každého typu vstupenky.

2. Celková kupní cena bude kupujícímu vygenerována v závislosti na volbě druhu a množství vstupenek na Konferenci v záložce "celkem k úhradě".

3. Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, možnost zaplatit kupní cenu na splátky Schanova s.r.o. neposkytuje.

4. Schanova s.r.o. akceptuje platby bankovním převodem z následujících bank: Raiffeisen BANK, Fio, KB, Česká spořitelna, GE Money Bank, Sberbank, ČSOB. Ve všech případech je kupní cena uhrazena okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího.

6. Na základě uzavření kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude zaslána kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení úhrady zakoupených vstupenek.

7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


Čl. VI. - Stornování objednávky


1. Zruší-li kupující objednávku: do 1. října 2023, činí stornovací poplatek 30 % z ceny vstupného. Do 15. října 2023, činí stornovací poplatek 50 % z ceny vstupného. Od 16. října 2023, činí stornovací poplatek 100 % z ceny vstupného.


Čl. VII. - Závěrečná ustanovení


1. Smluvní vztah mezi Schanova s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími se řídí obsahem objednávky odeslané kupujícím z webové stránky www.ceskainvesticnikonference.cz, těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem.

2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. května 2023 a řídí se jimi veškeré smlouvy o prodeji vstupenek na Konferenci uzavřené od tohoto dne.